# List of Offerings Rate
GENERAL
1 Annaprasam 200/-
2 Aravanapayasam 100/-
3 Chuttuvilakku 2000/-
4 Daily Pooja 200/-
5 Daily Pooja (For a year) 2200/-
6 Deepastambham (Small) 250/-
7 Janmanakshtra Pushpanjali/Pushparchana (every month for one year) 200/-
8 Kadumpayasam 100/-
9 Kalvilakku 250/-
10 Lakshmi Pooja 50/-
11 Mandala Pooja 1000/-
12 Niramaala 1500/-
13 Palpayasam 150/-
14 Para Nirappu 150/-
15 Pooja Vaipu 50/-
16 Pushpanjali / Pushparchana 20/-
17 Sarkarapayasam 100/-
18 Shaneeswara Pooja / Pushpanjali 20/-
19 Special Daily Pooja (including Daily Pooja, Ganapatyhomam, Anki Charthal, Vettilamala & Kumkumabhishekam) 500/-
20 Thali / Ring Pooja 200/-
21 Thulabharam 100/-
22 Trimadhuram 50/-
23 Unniappam 150/-
24 Vahana Pooja -- Four Wheeler 300/-
25 Vahana Pooja -- Two Wheeler 150/-
26 Vella Nivedyam 50/-
27 Vidyarambham 200/-
28 Vilakku 20/-
MAHA GANAPATHY
1 Ashtadravya Ganapathy Homam 350/-
2 Chandanam Charth 201/-
3 Ganapathy Homam 150/-
4 Karuka Homam (including Ganapathy Homam) 250/-
5 Karukamala 30/-
6 Maha Ganapathy Homam 250/-
HANUMAN SWAMI
1 Aval Nivedyam 50/-
2 Chandanam Charth 100/-
3 Vettila Mala 50/-
LORD AYYAPPA
1 Arakappu 250/-
2 Ashtothararchana 30/-
3 Ayoor Sooktam 30/-
4 Bhagya Sooktam 30/-
5 Bhasmabhishekam 50/-
6 Charadu Pooja 30/-
7 Elaneerabhishekam 50/-
8 Ellu Nivedyam 100/-
9 Ellu Thiri 30/-
10 Maala Pooja 30/-
11 Muzhukappu 400/-
12 Neerajanam 50/-
13 Nei Vilakku 30/-
14 Neiabhishekam 300/-
15 Oil Abhishekam 150/-
16 Palabhishekam 100/-
17 Panineer Abhishekam 80/-
18 Pattu Charthal 30/-
19 Purusha Sooktam 30/-
20 Sahasra Namarchana 40/-
21 Samvada Sooktam 30/-
22 Shastra Sooktam 30/-
23 Thakidu Pooja 50/-
24 Thenabhishekam 200/-
25 Tirumukham Charthal 50/-
26 Vilakku - Maala 30/-
DURGA DEVI
1 Ashtothararchana 30/-
2 Bhagawati Seva 250/-
3 Chandanam Charth 150/-
4 Devi Mahatmyam 30/-
5 Kumkumabhishekam 50/-
6 Lalita Sahasranamam 50/-
7 Naranga Maala 50/-
8 Naranga Vilakku 20/-
9 Narayani Stuthi 30/-
10 Pattu - Thali charthal 50/-
11 Saraswati Pooja 50/-
12 Shatrusamhara Pushpanjali 30/-
13 Swayamvara Pushpanjali 30/-
14 Trishati 20/-
NAGA DEVATA
1 Sarppa Pooja (Ayilya Pooja) 200/-